Tämä on Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiön Suomen henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.2.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiö
Osoite: PL 37 (Kuumaniemenkatu 5)
98101 Kemijärvi
Puh. +358 40 579 1644
posti(at)kemijarvi-artresidence.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petri Kärri
posti(at)kemijarvi-artresidence.fi

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Kemijärven kuvanveisto- ja kulttuurisäätiön asiakkaiden, toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen luottamushenkilöiden henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme henkilötietoja säätiön toimintaa varten sekä asiakassuhteiden hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.
 
Keräämme tietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.
 
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilötietojasi:
– sähköpostiarkistossa kymmenen vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja käytetään ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella.

8. Tietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai tietojen poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.2.2020.